Kształcenie ustawiczne

Polecamy: Egzaminy DELE - Certyfikaty angielskie prawo jazdy 2016 -

W dobie nieustannie zmieniających się warunków pracy oraz samego życia człowieka, niezbędne jest dostosowywanie się do tych zmian. Dotyczy to szczególnie potrzeby czy wręcz nakazu doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Przyczynia się do tego rozwój nauki i techniki.

Najlepszą opcją na sprostanie wymaganiom dzisiejszej cywilizacji i wciąż ewoluującej technologii jest podjęcia kształcenia ustawicznego (ciągłego). Dodatkowym atutem tego rodzaju edukacji jest to, że posiada ona szeroką ofertę, jest powszechnie dostępna i dostosowana do wymagań oraz możliwości danego człowieka. Kształcenie ustawiczne to inaczej kształcenie permanentne, trwające do końca życia. Określa się je jako ogół procesów oświatowo-wychowawczych, stanowiących przedłużenie kształcenia w szkołach podstawowych, średnich, zasadniczych i wyższych.

Proces kształcenia ustawicznego pozwala na wszechstronne rozwinięcie osobowości i sprawności umysłowej dorosłego już człowieka, rozwija zdolności, wzbogaca wiedzę i podnosi poziom kwalifikacji zawodowych. Realizowany jest on indywidualnie, grupowo bądź w ramach określonych instytucji. Podlega on określonym normom, w tym m.in. zasadzie poszukiwania optymalnych dla danej jednostki ludzkiej treści, form i metod kształcenia ustawicznego.

Kształcenie ustawiczne w Polsce cechuje się:

  • wielością organizatorów, czyli instytucji nauczania,
  • różnorodnością form edukacji,
  • wielopoziomowością,
  • ciągłością i wewnętrzną spójnością.

Pełni ono także funkcje:

  • adaptacyjną (przystosowanie się do zmian w technologii czy wyposażeniu maszynowo-narzędziowym),
  • wyrównawczą (wyrównanie braków w związku z założonym poziomem kwalifikacji),
  • renowacyjną (przyswojenie nowych wiadomości oraz umiejętności zawodowych na skutek postępu techniki i nauki).

W Polsce istnieją następujące formy kształcenia ustawicznego: szkolne (m.in. szkoły dla dorosłych, w tym np. Uniwersytety Trzeciego Wieku, publiczne, prywatne) i pozaszkolne (prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje społeczno-polityczne, zakłady pracy, fundacje, kluby zainteresowań). Najpopularniejszą formą kształcenia ustawicznego są kursy zawodowe. Można także uczyć się dzięki czytaniu czasopism edukacyjnych, za pomocą internetu czy poprzez uczestnictwo w seminariach.

Kształcenie ustawiczne jest niezbędne dla współczesnego, dorosłego człowieka. W dobie otaczającego nas rozwoju zdobyte przez nasz wcześniej kwalifikacje szybko ulegają dezaktualizacji, zaś wcześniejsza wiedza zostaje z czasem zapomniana. Inwestowanie w szerszą i aktualną wiedzę oraz wyższe kwalifikacje wpłynie na efektywność naszej pracy. A co za tym idzie – podniesie jakość naszego życia i pozwoli na uzyskanie lepszego stanowiska pracy.