Kuratoria oświaty

Polecamy: Egzaminy DELE - Certyfikaty angielskie

Jedną z instytucji, zajmujących się kwestiami oświatowymi są kuratoria oświaty. Ich siedziby zlokalizowane są we wszystkich miastach wojewódzkich. Kuratorium oświaty wchodzi w skład sektora finansów publicznych. Jego działalność finansowa określona została w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kuratoria oświatowe są jednostkami budżetowymi, funkcjonującymi w ramach określonego systemu administracji rządowej.

Zakres kompetencji pracowników kuratoriów oświaty, czyli kuratorów, zostały zebrane w kilku dokumentach, m.in. w ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, rozporządzeniach ministerialnych oraz Karcie Nauczyciela. Statutowym zadaniem kuratora jest nadzór pedagogiczny. Ponadto kurator zajmuje się przygotowywaniem rocznego planu kontrolnego szkół na danym terenie oraz ocenianiem placówek oświatowych pod kątem merytorycznym, wychowawczym i funkcjonalnym. Podobnej ocenienie poddawani się także nauczyciele.

Kuratoria oświaty mają za zadanie wybierać techniki, jakimi będą przeprowadzone wszelkie kontrole oraz prowadzić współpracę z innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na wyniki w szkołach. W główniej mierze dotyczy to Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, które zajmują się organizowaniem i sprawdzeniem, odbytych w szkołach egzaminów. Zebrane podczas wizytacji informacje są niezbędne do ulepszania polskiego systemu edukacji i szukania najefektywniejszych metod rozwoju uczniów.

Jakość przekazywanej wiedzy i zasad wychowawczych również podlega kuratorskiej weryfikacji. Mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży nie może odbiegać od przyjętych standardów. W tym celu wdrażane są różne formy aktywizacji uczniowskiej, jak np. Dni Otwarte na uczelniach wyższych oraz poodnoszenie kwalifikacji ciała pedagogicznego poprzez szkolenia i konferencje naukowe, co może mieć wpływ na awans zawodowy.

Raporty kuratorów oświaty dostarczane są wojewodom oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej. Wnioski wyciągnięte podczas wizytacji w danych placówkach oraz dalsze plany kontroli szkół przekazywane są oficjalnie drogą elektroniczną do ogólnego dostępu społecznego. Do wiadomości publicznej trafiają także osiągnięcia sprawdzonych szkół, nauczycieli i uczniów.